Структура та функції підрозділів

Абонентно-договірний відділ
Абонентно-договірний відділ

Начальник відділу – Кащішин Олег Йосипович

Телефон: (03722) 4-78-64

Заступник начальника відділу – Капранова Тамара Вадимівна

Телефон: (03722) 4-42-09; (03722) 4-79-47

Основні функції та завдання абонентно-договірного відділу:

1. Здійснення своєчасного та правильного нарахування вартості за надання послуги з централізованого опалення та постачання теплової енергії юридичним та фізичним особам.

2. Забезпечення своєчасності та повноти розрахунків споживачів за надані послуги.

3. Проведення щоденної роботи з боржниками щодо зменшення дебіторської заборгованості, щомісячне інформування споживачів про стан їх розрахунків, проведення попереджувальної, досудової роботи.

4. Рознесення необхідної кореспонденції юридичним та фізичним особам.

5. Ведення довідково-інформаційної роботи з населенням щодо зміни тарифів, розмірів оплати, порядку нарахування пільг та субсидій, необхідністі своєчасної та повної оплати за спожиту теплову енергію та послугу з централізованого опалення, відповідальності за несвоєчасну оплату послуг.

6. Внесення показників будинкових та квартирних приладів обліку у базу даних підприємства.

7. Робота, яка пов’язана з пільгами та субсидіями, призначеними населенню на оплату послуг теплопостачання відповідно до чинного законодавства.

8. Укладання договорів про постачання теплової енергії та надання послуг з централізованого опалення.

9. Робота з представниками споживачів, у будинках яких встановлені прилади обліку теплової енергії:

• Реєстрація актів прийняття приладів обліку;

• Прийняття і обробка показників приладів обліку тепла від споживачів;

• Складання актів про фактично використану теплову енергію;

• Зведення звітності про використану теплову енергію у відповідності з приладами обліку.

• Складання звіту про вироблену та реалізовану теплову енергію.

Аварійно-диспетчерська служба
Аварійно-диспетчерська служба

Телефон: (03722) 55-45-88 

Основні функції та завдання аварійно-диспетчерської служби

1. Оперативне реагування та ліквідація наслідків аварійних ситуацій.

2. Централізоване управління та контроль за технічним станом обладнання, устаткування, комунікацій, які знаходяться на балансі підприємства або облуговуванні, та реєстрація його роботи у відповідних журналах.

3. Систематичне ведення оперативного обліку постачання теплової енергії споживачам.

4. Прийняття екстрених мір з ліквідації аварій та попередження аварій.

5. Своєчасне надання повної та достовірної інформації про аварії, відключення та зміни експлуатаційного режиму роботи інженерного обладнання.

6. Забезпечення взаємозв’язку аварійно-диспетчерської служби з іншими підприємствами та організаціями міста.

7. Ведення спеціальних журналів з внесення інформації про пуск, відключення та преключення обєктів, з обліку заявок на оперативне усунення несправностей та ушкоджень інженерного обладнання.

8. Здійснення контролю за термінами виконання усунення несправностей, ушкоджень інженерного обладнання.

9. Приймання, реєстрація заяв споживачів, контроль за виконанням робіт за заявами споживачів.

10. Розроблення порядку локалізації та ліквідації аварій.

11. Організація та проведення занять і тренувань працівників аварійно-диспетчерської служби за розробленими схемами з відпрацювання чіткості, послідовності й швидкості виконання протиаварійних операцій з відображенням їх на оперативній схемі.

12. Забезпечення разом із диспетчерськими службами міста при необхідності свєчасної ліквідації аварій інженерних систем житлових будинків а також прийняття організаційно-технічних рішень у разі загрози стихійних лих (ураганів, сильних снігопадів, обледеніння доріг, різкого зниження температури та ін.).

13. Усунення або організація робіт щодо ліквідації аварійних ушкоджень систем водопроводу, централізованого опалення, каналізації, газопроводів, електрокабелів, які перебувають на балансі підприємства або на обслуговуванні.

14. Забезпечення безпеки громадян та працівників підприємства у разі виявлення аварійного стану обладнання, мереж шляхом огородження небезпечних зон, які перебувають в аварійному стані.

Утримання у справному стані та використання за призначенням техніки, інструмента, обладнання, механізмів і машин.

Будівельна дільниці
Будівельна дільниця 

В.о.майстра дільниці -  Тимофійчук  Віталій Вікторович

Телефон: (03722) 4-35-28 

Основні функції та завдання будівельної дільниці

1. Здійснює керівництво виробничо–господарською діяльністю будівельної дільниці.

2. Забезпечує організацію, проведення будівельних робіт підприємства, виготовлення та установку столярних виробів, встановлення покрівель та їх ремонт, розбирання ізоляції котлів та виконання робіт з обмурівки котлів, штукатурних та малярних робіт, проведення теплової ізоляції трубопроводів та обладнання.

3. Розробляє плани і графіки проведення ремонтних робіт приміщень підприємства та здійснює контроль за їх виконанням.

4. Упроваджує передові прийоми та методи праці, механізацію та автоматизацію трудомістких процесів, організовує розроблення та виконання заходів щодо підвищення продуктивності праці , економіі всіх видів ресурсів.

5. Бере участь у розгляді та погодженні проектних завдань будівництва та реконструкції енергооб’єктів, прийманні до експлуатації збудованих або реконтруйованих об’єктів виробничого і допоміжного призначення.

6. Організовує роботу з нормування та впровадження прогресивних форм організації та стимулювання праці працівників будівельної дільниці.

7. Забезпечує дотримання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил та норм охорони праці.

8. Організовує планування , облік та підготовку звітності з виробничої та господарської діяльності.

9. Бере участь в організаціі та проведенні протиаварійних та протипожежних тренувань.

10. Розробляє та вносить пропозиції з поліпшення умов праці працівників до колективного договору.

11. Здійснюює виконання у встановлені терміни наказів та вказівок керівництва підприємства, приписів контролюючих органів.

12Оформляє письмові дозволи (наряд-допуски).

Бухгалтерія
Бухгалтерія 

Головний бухгалтер – Добрєцова-Сербінська Ольга Володимирівна

Телефон: (0372) 51-76-94; (03722) 4-13-02 

Основні завдання та функції бухгалтерії 

1. Організація ведення обліку фінансово-господарської діяльності підприємства.

2. Контроль за зберіганням матеріально – технічних цінностей, правильними та економними витратами коштів і матеріальних цінностей, дотриманням господарського розрахунку на підприємстві.

3. Визначення, формулювання, планування, здійснення й координація організації бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової  діяльності підприємства, здійснення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

4. Раціональна організація ведення обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання дисципліни і зміцнення господарського розрахунку.

5. Складання балансу підприємства (основні засоби та інші поза оборотні активи, запаси й витрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, джерела власних та прирівняних до них коштів, довгострокові пасиви, розрахунки та інші короткострокові пасиви).

6. Організація та контроль за складанням розрахунків щодо використання прибутків, витрат на виробництво (витрат обігу), платежів до бюджету, своєчасністю й правильністю складання звітності.

7. Контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку й звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства.

8. Складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів (за результатами інвентаризації).

9. Контроль за правильністю відображення в інвентаризаційній відомості інвентаризаційних різниць (нестачі, надлишків, пересортиці), втрати та псування цінностей з обчисленням розміру збитків.

10. Регулювання розходження фактичної наявності матеріальних цінностей з даними бухгалтерського обліку, що були виявлені під час інвентаризацій.

11. Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку й звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат.

12. Заходи щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.

13. Участь в оформленні матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей, контроль за поданням в необхідних випадках матеріалів у слідчі та судові органи.

14. Робота, яка направлена на забезпечення суворого додержання фінансової і касової дисципліни, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, недостач та інших втрат, контроль за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву.

15. Участь у роботі з удосконалення й розширення сфери дії внутрішньогосподарського розрахунку, в розробленні раціональної планової та облікової документації, в організації впровадження засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт.

16. Забезпечення на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасного складання бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним органам.

Надання методичної допомоги працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

Відділ з контролю за ліцензійною та інвестиційною діяльністю
Відділ з контролю за ліцензійною та інвестиційною діяльністю 

Начальник відділу – Рослякова Анжела Георгіївна

Телефон: (03722) 4-42-16 

Основні функції та завдання відділу з контролю за ліцензійною та інвестиційною діяльністю 

1. Відділ забезпечує оформлення Ліцензій на виробничу діяльність та продовження терміну їх дії.

2. Разом з адміністрацією підприємства забезпечує наявність організаційних, кваліфікаційних та технологічних вимог для провадження господарської діяльності та виконання Ліцензійних умов відповідно до постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

3. У разі необхідності здійснює внесення змін до Ліцензій згідно із законодавством.

4. Формує Інвестиційну програму згідно з вимогами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

5. Проводить технічні розрахунки заходів Інвестиційної програми та розробляє кошториси згідно з вимогами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

6. Бере участь у формуванні фінансового плану Інвестиційної програми та поясненні до нього.

7. Контролює хід виконання Інвестиційної програми.

8. Звітує Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо виконання інвестиційної програми.

9. Складає технічні завдання з проектування нових та реконструкції діючих об’єктів підприємства, які включені до Інвестиційної програми.

10. Готує та подає до Державної архітектурно-будівельної інспекції необхідні документи для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV іV категорії складності.

11. Веде архів проектно-кошторисної та виконавчої документації об’єктів нового будівництва, реконструкції та модернізації. Відповідає за збереження національних стандартів та будівельних норм.

Відділ кадрів
 Відділ кадрів 

Начальник відділу – Проценко Олена Василівна

Телефон: (03722) 4-42-08 

Основні функції та завдання відділу кадрів 

1. Організація забезпечення потреб персоналом необхідної кваліфікації та компетенції.

2. Документування процесу прийому, звільнення та переміщення кадрів та оцінки праці. Облік і документообіг щодо персоналу.

3. Контроль за дотриманням прав, пільг і соціальних гарантій працівників.

4. Оформлення заходів щодо пересування персоналу, стажування, вивчення відповідності їх ділових і моральних якостей роботи за професією, посадою.

5. Формування резерву для висування на керівні посади, організація роботи з ним.

6. Організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, проведення атестації керівного складу, фахівців, впровадження сучасних форм роботи з персоналом.

7. Визначення щорічної та перспективної потреби в кадрах.

8. Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу кадрів.

9. Прийом від претендентів на вакантні посади відповідних документів та подання їх на розгляд керівникам структурних підрозділів.

10. Підготовка матеріалів про призначення на посади, переведення та звільнення з посад керівників та працівників.

11. Обчислення трудового стажу працівників, забезпечення надання відпусток відповідної тривалості, контроль за складанням графіку відпусток працівників та ведення обліку їх використання.

12. Розгляд матеріалів та підготовка документів для заохочення та нагородження працівників, ведення відповідного обліку.

13. У межах своєї компетенції здійснення заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, які пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

14. Здійснення роботи із заповнення, обліку і зберігання трудових книжок та особових карток працівників.

15. Оформлення посвідчень працівникам та довідок з місця роботи працівників, проведення оформлення листків тимчасової непрацездатності.

16. Здійснення обліку військовозобов'язаних і призивників.

17. Ведення обліку особових карток та використання його даних у межах компетенції  та своєчасної підготовки і подання необхідної інформації на паперових та електронних носіях.

18. Проведення роботи з резервом кадрів, внесення пропозицій щодо її вдосконалення.

19. Організація разом з керівниками структурних підрозділів навчання та підготовки кадрів.

20. Вивчення разом з іншими підрозділами особистих, професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття вакансій.

21. Організація роботи та контролю з перевірки знань працівників.

22. Планування з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи працівника, періодичного переміщення (ротація, кар'єрне зростання) працівників.

23. Координація підготовки та проведення атестації керівників, професіоналів, спеціалістів.

24. Ведення необхідної документації, контроль роботи з виконання рекомендацій атестаційних комісій.

Надання методичної допомоги з питань розробки посадових інструкцій працівників підприємства.

Відділ матеріально-технічного постачання
Відділ матеріально-технічного постачання 

Начальник відділу – Косовський Євген Сергійович

Телефон: (03722) 4-42-19 

Основні функції та завдання відділу матеріально-технічного постачання 

1. Забезпечення підприємства необхідним резервом матеріалів, обладнання та реагентів для стабільної роботи підприємства та їх якість.

2. Проведення роботи із зменшення запасів неліквідних матеріалів та обладнання, що знаходяться в складських приміщеннях підприємства.

3. Забезпечення збереження та обліку матеріалів та обладнання, що знаходяться в складських приміщеннях підприємства.

4. Забезпечення працівників підприємства якісним спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, а також милом, молоком та ін.

5. Забезпечення дотримання вимог охорони праці при складуванні, зберіганні та транспортуванні вантажів та матеріалів на підпорядковані об’єкти.

6. Забезпечення обліку, складання періодичної звітності та надання на вимогу інформації та звітності в інші підрозділи підприємства та відповідні органи в установлені строки.

7. Забезпечення контролю використання та витрат матеріальних ресурсів та паливно-мастильних матеріалів на підпорядкованих об’єктах.

8. Оформлення проведення допорогових закупівель у системі Prozorro, підписання договорів та складання звітів про заключені угоди.

9. Забезпечення дотримання вимог Правил техніки безпеки і охорони праці при транспортуванні та складуванні небезпечних вантажів.

10. Виконання обов’язків з управління охороною праці на підприємстві, які передбачені «Системою управління охороною праці», затвердженою наказом директора підприємства.

Відділ охорони праці
Відділ охорони праці

Начальник відділу – Шперлінг Ліля Миколаївна

Телефон: (03722) 4-39-16 

Основні функції та завдання відділу охорони праці: 

Мета служби охорони праці - організація виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних норм, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

Основним завданням служби є всебічне і багатогранне сприяння та контроль за впровадженням і дотриманням на підприємстві безпечних умов праці усіма членами виробничого колективу.

Служба охорони праці розробляє спільно із керівництвом підприємства та керівниками виробничих підрозділів комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, сталого підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій і пожеж, бере участь в розробці розділу «Охорона праці» в колективному договорі.

Служба охорони праці запроваджує і всебічно сприяє створенню ефективної системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві, забезпечує проведення атестації робочих місць, лабораторних досліджень умов праці, їх відповідність згідно із нормативними вимогами, що діють в Україні. Веде контроль за своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці.

Служба охорони праці контролює дотримання працівниками нормативно-правових актів, інструкцій з охорони праці під час виконання робіт, виконання наказів (розпоряджень) з питань охорони праці, заходів щодо запобігання нещасних випадків, аварій і профзахворювань, дотримання правил пожежної безпеки.

ВТВ
Виробничо-технічний відділ

Начальник відділу – Лавус Вадим Романович

Телефон: (03722) 4-54-35; (03722) 4-11-34 

Завдання та функції виробничо-технічного відділу 

1. Здійснює контроль за експлуатацією котельного та котельно-допоміжного обладнання, обладнання теплових пунктів і теплових мереж.

2. Укладає договори стосовно виробничої діяльності підприємства, виконує необхідні розрахунки до даних договорів. Оформлює щомісячні розрахунки з водопостачальними та енергопостачальними організаціями, а саме: КП «Чернівціводоканал», ПАТ«Чернівцігаз», НАК «Нафтогаз України», Богородчани ЛВУМГ Філії УМГ «Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ ЕК «Чернівціобленерго», Чернівецьким РЕМ, іншими учасниками ринку природного газу.

3.  Розраховує:

     · Виробничу програму підприємства.

     · Виробництво та відпуск теплової енергії котельнями, втрати тепла в теплових мережах, нормативне підживлення мереж та доводить їх до виробничих підрозділів щомісячно.

     · Ліміти електричної енергії, забезпечує контроль за дотриманням встановлених лімітів.

4. Виконує розрахунки загальновиробничих норм питомих витрат енергоносіїв, узгоджує їх з Чернівецькою обласною державною адміністрацією. Проводить контроль за їх дотриманням відповідно до затверджених та здійснює щомісячний порівняльний аналіз з фактичними.

5. Проводить розрахунок плану споживання енергоносіїв, порівнює з фактом, проводить перерахунок плану споживання енергоносіїв відповідно до фактичних умов роботи.

6. Проводить щотижневий та щомісячний аналіз фактичного споживання енергоносіїв, обраховує обсяги виробленої, відпущеної теплової енергії котельнями підприємства, втрат в мережах. Щомісячно здійснює розрахунок фактичних питомих норм палива та електричної енергії на відпуск 1 Гкал тепла. Аналізує та контролює обсяги фактичного споживання холодної води та водовідведення. Доводить цю інформацію до підрозділів підприємства.

7. Розраховує приєднане теплове навантаження до котелень, корегує його за даними абонентно-договірного відділу та вносить зміни до паспортів котелень.

8. Веде облік обладнання , встановленого по котельнях та теплових пунктах, облік зовнішніх теплових мереж, які знаходяться на балансі підприємства. Своєчасно корегує дані відповідно до актів виконаних робіт з ремонту вищевказаного обладнання, вносить зміни в паспорта.

9. Виконує технічні розрахунки щодо тарифів на теплопостачання для всіх категорій споживачів.

10. Розраховує норми споживання тепла на послугу з централізованого опалення для населення.

11. Здійснює контроль за дотриманням доведених лімітів палива, електроенергії, води, за дотриманням питомих норм витрат палива та електроенергії.

12. Надає необхідні технічні розрахунки  планово-економічному відділу для складання звітності та ін.

13. Готує технічну документацію на котельне обладнання з поверхнею нагріву більше 6м 2 для реєстрації в Управлінні Держпраці у Чернівецькій області.

14. Веде журнал реєстрації котельного обладнання з поверхнею нагріву до 6м 2 .

15. Бере участь у розробленні:

      · інструкцій для персоналу з безпечної експлуатації обладнання;

      · організаційно-технічних заходів з підготовки теплового господарства підприємства до роботи в осінньо-зимовий період;

      · заходів з економії енергоносіїв та контролює виконання і готує звітність про хід виконання.

16. Бере участь у роботі комісій:

      · з прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва та обладнання після виконання реконструкції,проведення капітального ремонту;

      · з прийняття-передачі основних фондів на баланс підприємства;

      · з проведення інвентаризації основних засобів;

      · з присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів(категорій) за професією;

      · з розслідування причин аварій, відмов у роботі котельного устаткування, а також випадків виробничого травматизму;

      · з перевірки знань працівників: охорони праці та «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

17. Розробляє та поновлює проекти наказів по підприємству щодо діяльності в межах роботи відділу.

18. Складає звітність: 11-МТП; 1-НКП; 2-НКП; 10-НКРЕКП; 2-ТП(водгосп);2-ТП(повітря), податкову декларацію збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод.

19. Надає технічні консультації та методичну допомогу підрозділам підприємства в частині компетенції відділу.

20. Веде та оформлює протоколи технічних нарад.

21. Веде ділове листування в межах своєї компетенції.

22. Розробляє кошторисну документацію за організаційно-технічними заходами щодо підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період, поточного ремонту та забезпечує контроль за їх виконанням.

23. Бере участь у розробленні заходів з підвищення ефективності роботи підприємства.

24. Забезпечує впровадження нових прогресивних методів експлуатації, ремонту встановленого енергетичного обладнання.

Газова служба
Газова служба 

Начальник служби – Бабюк Юрій Васильович

Телефон: (0372) 51-79-72

Основні функції та завдання газової служби

1. Здійснює керівництво виробничо–господарською діяльністю газової служби.

2. Здійснює ремонт та обслуговування газового господарства. Організовує аналіз причин аварій, розроблення заходів щодо їх запобігання.

3. Повідомляє аварійно-диспетчерську службу і дільниці підприємства про зміни режимів роботи газового обладнання котелень, терміни проведення технічного облсуговування газопроводів, обладнання газорегуляторних пунктів і установок.

5. Бере участь у розгляді та погодженні проектних завдань будівництва та реконструкції енергооб’єктів, прийманні устаткування з капітального ремонту і монтажу.

6. Організовує планування , облік та підготовку звітності з виробничої та господарської діяльності.

7. Бере участь у роботі комісій з перевірки знань персоналу, в організації та проведенні протиаварійних та протипожежних тренувань.

8. Здійснюює виконання у встановлені терміни наказів та вказівок керівництва підприємства, приписів контролюючих органів.

9. Оформляє письмові дозволи (наряд-допуски на проведення газонебезпечних робіт).

Гараж
Гараж 

Начальник гаража – Горда Павло Миколайович

Телефон: (0372) 54-45-48 

Основні функції та завдання гаража 

1. Транспортне забезпечення виконання робіт підприємства з технічного обслуговування та ремонту котельного обладнання, теплових мереж та внутрішньобудинкових систем централізованого опалення житлових будинків комунальної власності м. Чернівців шляхом виконання завдання з перевезення вантажів, забезпечення виробничих підрозділів підприємства за їх заявками автотранспортом, землерийною технікою, спецтранспортом, вантажопідіймальними механізмами.

2. Забезпечення справного технічного стану та правильної експлуатації транспорту, машин та механізмів. Організація своєчасного та якісного виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту рухомого складу.

3. Виконання технологічних процесів при експлуатації та ремонті технічних засобів та механізмів, які знаходяться на балансі гаража, виконання планів заходів з охорони праці і впровадження стандартів системи стандартів безпеки праці, виконання наказів, вказівок і приписів з питань охорони праці.

4. Проведення згідно з графіком повного технічного огляду, часткового технічного огляду транспортних засобів підприємства, перевірки технічного стану спідометрів, лічильників мотогодин та їх опломбування.

5. Виконання розподілу та закріплення техніки за робітниками гаража, здійснення контролю технічного стану техніки.

6. Правильне заповнення дорожніх листів, ведення документування та достовірного обліку фактичного пробігу транспорту, використання паливно-мастильних матеріалів і запчастин, іншої відповідної документації згідно з нормативними документами та з дотриманням законодавства.

7. Ведення реєстрації та обліку документації за кожною одиницею рухомого складу із наявністю в них первинної технічної документації, пробігу автомобілів із внесенням даних у технічні паспорти, роботи автошин і акумуляторів, звітності рухомого складу, автозапчастин та матеріалів, а також звітності з охорони праці гаража в частині виконання планів заходів з охорони праці. Збереження техпаспортів, бланків, дорожніх листів та іншої первинної документації. Виконання звітності про роботу транспорту та рух паливно-мастильних матеріалів і надання їх у відповідні підрозділи підприємства у встановлені строки.

8. Ведення табеля обліку робочого часу робітників гаража. Складання графіків відпусток працівників гаража, забезпечення надання відповідного графіку у відділ кадрів.

9. Ведення обліку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів підприємства.

10. Здійснення аналізу працівниками гаража причин несвоєчасного виходу на лінію транспорту та механізмів, а також причин простою та поломок, аварій, витрат паливо-мастильних матеріалів, ведення обліку порушень за кожною транспортною одиницею, прийняття необхідних мір щодо ліквідації цих порушень.

11. Здійснення аналізу ефективності та доцільності використання транспорту, механізмів виробничими підрозділами.

12. Організація і контроль за раціональним використанням обладнання, інструменту, матеріалів, запчастин, спецодягу.

13. Організація впровадження та функціонування системи охорони праці в гаражі шляхом здійснення цілеспрямованого планування, розподілу роботи з охорони праці в гаражі, оперативного керівництва і координації виконання завдань, оцінювання і стимулювання роботи з охорони праці.

14. Прийняття мір із забезпечення трудової та виробничої дисципліни, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання обов’язків, передбачених посадовими, робочими інструкціями та інструкціями з охорони праці, правильного оформлення документації, пов’язаної із службовими розслідуваннями в гаражі і застосуванням мір дисциплінарного впливу.

15. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників гаража, а також навчання працівників на підприємстві з питань охорони праці.

16. Надання адміністрації підприємства відповідних документів для заохочення і нагородження працівників гаража. Надання пропозицій керівництву із вдосконалення роботи гаража.

17. Створення безпечних і здорових умов праці для працівників гаража. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту в гаражі, видачі засобів пожежогасіння, мила, аптечок первинної медичної допомоги у встановленому порядку.

18. Забезпечення оптимального режиму праці та відпочинку працівників гаража, організація медоглядів, створення санітарно-побутового забезпечення відповідно до вимог нормативів.

19. Розроблення інструкцій з безпечного ведення робіт і забезпечення інструкціями, стандартами системи безпеки праці, правилами, нормами та іншою нормативно-технічною документацією працівників гаража.

20. Проведення інструктажів з правил дорожнього руху та охорони праці робітникам гаража. Розроблення та організація виконання заходів з попередження дорожньо-транспортних пригод.

21. Виконання правил пожежної безпеки в гаражі та на транспортних засобах при транспортуванні горючих матеріалів, горючих газів та палива.

22. Забезпечення справного стану будівель, споруд, приміщень, обладнання, пристосувань, інструментів, вентиляційних установок, обладнання робочих місць огороджувальними захисними пристроями, автоматичним блокуванням, сигналізацією згідно з вимогами стандартів системи безпеки праці.

23. Забезпечення впровадження найновіших досягнень науки і техніки з метою підвищення безпеки праці, попередження профзахворювань, усунення забруднення навколишнього середовища, поліпшення умов праці і попередження загорань та пожежі.

24. Організація в гаражі куточка з охорони праці, забезпечення його необхідною літературою.

25. Організація і проведення своєчасного проходження працівниками гаража медичного огляду, атестації робочих місць гаража за умовами праці та відповідності їх нормативам охорони праці.

26. Оформлення письмових дозволів (нарядів-допусків) і організація та виконання робіт з підвищеною небезпекою.

27. Виконання у встановлений термін вказівок, приписів і вимог органів Держгірпромнагляду, керівних організацій, а також пропозицій уповноважених з охорони праці.

28. Ведення журналу обліку дорожньо-транспортних випадків і порушень «Правил дорожнього руху» водіями і механізаторами гаража. Проведення розслідування аварій, нещасних випадків, профзахворювань і отруєнь, що мали місце в гаражі, та проведення заходів з їх попередження.

29. Проведення щомісячної оперативної наради в гаражі, на якій розглядається стан охорони праці і розробляються заходи з поліпшення охорони праці. Ведення роз’яcнювальної роботи з водіями і механізаторами з питань грамотного оформлення дорожньої документації.

30. Проведення щотижня ІІ ступеня адміністративно-громадського контролю і забезпечення участі працівників гаража у нараді «День охорони праці».

31. Внесення керівництву підприємства пропозицій щодо заохочення працівників гаража, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу.

32. Виконання обов’язків з управління охороною праці на підприємстві, які передбачені системою управління охороною праці, затвердженою наказом директора підприємства.

Група з комп'ютерного забезпечення
Група з комп’ютерного забезпечення 

Керівник групи – Добрєцов Олександр Володимирович

Телефон: (03722) 4-66-88 

Основні функції та завдання групи з комп’ютерного забезпечення 

         Створює ефективну та безперебійну роботу інформаційно-програмного забезпечення діяльності підприємства та здійснює контроль за функціонуванням програмних комплексів підприємства.

Забезпечує виконання на підприємстві роботи з установлення та налагодження комплексів технічних засобів, відповідає за безперебійне функціонування програмних комплексів підприємства і вживає заходів для усунення порушень у їх роботі, забезпечує своєчасне проведення їхнього обслуговування (профілактичні огляди, планово-попереджувальні та інші види ремонту тощо).

Контролює та відповідає за збереження довідкової, нормативної інформації, що використовується в програмних комплексах підприємства та відповідності функціонування створених програм до поставлених контрольних завдань. Забезпечує контроль за дотриманням вимог безпеки інформаційних систем підприємства, процедури ідентифікації та аутентифікації при доступі до мережних ресурсів підприємства.

Директор
Директор підприємства  МКП «Чернівцітеплокомуненерго» 

Меленчук Олександр Васильович

 

Працює на посаді директора міського комунального підприємства

«Чернівцітеплокомуненерго»

Дата народження -  19 серпня 1966року

Місце народження - с. Ржавинці, Заставнівського району, Чернівецької обл. Освіта, науковий ступень, вчене звання освіта вища

Закінчив(що, коли) – Чернівецький державний університет 1995р.,

Чернівецький торговельно-економічний інститут 2003,2006р.р.

Національний університет «Львівська політехніка», 2016 р. Спеціальність за освітою – Історія, економіка, менеджмент організацій, Теплогазопостачання і вентиляція.

Кваліфікація – викладач історії, економіст з обліку і аудиту, спеціаліст з менеджменту організацій, спеціаліст з теплогазопостачання і вентиляції. Володіння мовами українська, російська вільно; англійська, німецька із словником.

Нагороди, почесні звання – Грамота Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства,2015р.

Дата прийняття присяги державного службовця – 02.01.1995р.

Ранг державного службовця – 9 ранг

Загальний стаж роботи – 32 р. ; в системі комунальних підприємств міста працює – 26 років.

Стаж державної служби – 8 років

 

Підприємство очолює  з 09 липня 2007р.

Зарекомендував себе як кваліфікований, досвідчений, технічно грамотний спеціаліст, спроможний оперативно вирішувати питання виробництва, вдалий фахівець та керівник.

За підсумками роботи в 2012-2015р.р., підприємство відзначалося у групі комунальних підприємств теплоенергетики як краще. 

 

Канцелярія
Канцелярія 

Завідувач канцелярії – Біленька Світлана Дмитрівна

Телефон: (03722) 4-78-44

Основні функції та завдання канцелярії

1. Забезпечення своєчасного прийому, реєстрації вхідної кореспонденції, передачі керівництву для розгляду, передачі виконавцям після розгляду керівництвом, формування і поточне збереження вхідної кореспонденції.

2. Організація контролю за термінами виконання документів відповідними працівниками.

3. Забезпечення своєчасного оформлення, реєстрації, відправлення вихідної кореспонденції.

4. Своєчасне забезпечення курєрського звязку, як в межах підприємства, так і з організаціями і установами міста.

5. Організація контролю за своєчасною доставкою кореспонденції за призначенням.

6. Забезпечення своєчасної реєстрації наказів, розпоряджень по підприємству, ознайомлення з ними виконавців, направлення виконавцям, формування і поточне збереження наказів і розпоряджень.

7. Забезпечення прийому, реєстрації скарг і заяв від споживачів, передача керівництву для розгляду, передача виконавцям після розгляду керівництвом, формування і поточне збереження скарг і заяв.

8. Організація контролю за виконанням рішень керівництва підприємства по скаргах і заявах, які поступили на виконання, своєчасне повідомлення працівників, скаржників про рішення керівництва.

9. Своєчасна підготовка і здача закінчених справ в архів на збереження і використання.

10. Забезпечення збереження закінчених справ у терміни, згідно з нормативними актами.

11. Забезпечення видачі підрозділам, в тимчасове користування, архівних матеріалів; контроль за їх поверненням і нагляд за їх цілісністю.

12. Організація підготовки необхідних довідок на підставі даних архіву, складання необхідної звітності.

13. Розроблення, спільно з керівниками підрозділів, номенклатури справ поточного діловодства.

14. Систематичне вдосконалення організації діловодства на підприємстві.

15. Методичне керівництво і організація діловодства в підрозділах, контроль за правильним формуванням, збереженням і своєчасною здачею в архів документів, підготовка довідок про дотримання термінів виконання документів.

16. Організація керівництва роботи секретаря керівника, інспектора з контролю за виконанням доручень канцелярії, курєра.

17. Технічне обслуговування нарад, ведення протоколу наради.

ПЕВ
 Планово-економічний відділ 

Начальник відділу – Мудра Майя Іванівна

Телефон: (03722) 4-13-00 

Основні функції та завдання планово-економічного відділу 

1. Визначення напрямків економічної діяльності підприємства, координування планово-економічної роботи, яка направлена на організацію раціональної господарської діяльності підприємства.

2. Здійснення керівництва роботою з економічного планування на підприємстві, яке направлене на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення та використання резервів виробництва з метою досягнення економічної ефективності.

3. Забезпечення підготовки проектів перспективних, річних, квартальних та місячних планів підрозділами підприємства з усіх видів діяльності, а також обгрунтувань і розрахунків до них згідно із завданнями, які встановлені планами.

4. Виконання розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифів на послуги з централізованого опалення, подання розрахункових матеріалів до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

5. Керування складаннями планів підприємства, узгодження фінансового плану підприємства.

6. Проведення роботи з удосконалення планування економічних показників діяльності підрозділів підприємства, досягнення високого рівня їх обгрунтованості.

7. Організація розроблення прогресивних планів, техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат, проектів постійних, тимчасових, разових цін, тарифів на роботи (послуги), планово-розрахункових цін, які використовуються у виробництві, кошторисної калькуляції.

8. Забезпечення проведення робіт з підвищення наукового обгрунтування планів, комплексного економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства і своєчасне розроблення заходів щодо ефективного використання капітальних вкладень, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, прискорення темпів зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності виробництва, збільшення фондовіддачі та прибутку, усунення збитку і нераціональних витрат.

9. Організація контролю за виконанням плану реалізації продукції та плану прибутку, правильністю застосування встановлених цін і тарифів, участю відділу в розробленні заходів щодо посилення режиму економії, зниження збитку та непродуктивних витрат, ліквідацією окремих збиткових видів діяльності підприємства, удосконаленням ціноутворення.

10. Виконання розрахунків з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню та подання розрахункових матеріалів до обласної територіальної комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу.

11. Забезпечення розроблення проектів кошторисів витрат фондів економічного стимулювання, методичних матеріалів для техніко-економічного планування, розрахунку економічної ефективності заходів щодо упровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

12. Організація систематичного контролю за додержанням підрозділами підприємства планової дисципліни, виконанням планових завдань, а також статистичного обліку усіх виробничих та техніко-економічних показників роботи підприємства, підготовкою періодичної звітності в установлені строки.

13. Розроблення раціональної планової та облікової документації, а також упровадження засобів механізації, автоматизації та програмування у сфері планування, обліку та економічного аналізу.

14. Забезпечення проведення аналізу на проекти цін на енергоносії, водопостачання, водовідведення, паливно-мастильні матеріали, матеріали на ремонт, які надходять на підприємство, та досліджень з питань економіки підприємства, методичне керівництво організацією економічної роботи в підрозділах підприємства.

15. Підготовка періодичної звітності та необхідної інформації, подання в установлені строки до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

РМД
Ремонтно-механічна дільниця 

Начальник дільниці – Собко Роман Степанович

Телефон: (0372) 54-26-07 

Основні функції та завдання ремонтно-механічної дільниці 

1. Здійснення виробничо-господарської діяльності ремонтно-механічної дільниці з ремонту і технологічного обслуговування устаткування підприємства.

2. Виконання доручення головного інженера, директора підприємства.

3. Участь у розробленні перспективних і поточних планів ремонту основних фондів підприємства.

4. Проводення роботи з упровадження систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт устаткування, з розроблення та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення його експлуатації.

5. Забезпечення стабільної роботи ремонтно-механічної дільниці і виконання ремонтних завдань у встановлені строки, підвищення продуктивності праці ремонтних робітників, зниження собівартості ремонту за високої якості ремонтних робіт, ефективне використання основних і оборотних фондів.

6. Організація розроблення і доведення до виконавців планових завдань і графіків ремонту, контроль за проведенням ремонтних робіт і випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за ним.

7. Проводення роботи з удосконалення організації праці і ремонтного виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, використання резервів підвищення продуктивності праці та зниження витрат виробництва.

8. Організація обліку та складання звітності про виробничу діяльність, роботу з атестації та раціоналізації робочих місць, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати та матеріального стимулювання.

9. Складання щомісячних матеріальних звітів виконаних робіт.

10. Виконання роботи, яка пов’язана з розробленням і впровадженням стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування устаткування.

11. Забезпечення виконання графіків ремонту устаткування та інших основних засобів, який передбачений планом робіт ремонтно-механічної дільниці, безпечних і здорових умов праці працівників ремонтно-механічної дільниці.

12. Участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва і модернізації устаткування, у розслідуванні причин підвищеного спрацювання, аварій устаткування та виробничого травматизму і забезпечення розроблення заходів щодо їх запобігання.

13. Забезпечення матеріально-технічне постачання цеху матеріалами, інструментами, засобами індивідуального та колективного захисту.

14. Участь у ліквідації наслідків аварії та відмови в роботі обладнання котелень, теплових мереж, теплових пунктів, ремонтно-механічної дільниці, гаража та рухомого складу автомобільного транспорту.

15. Координація роботи працівників ремонтно-механічної дільниці.

16. Підбір працівників, їх розстановка та доцільне використання.

17. Додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

18. Ведення обліку робочого часу робітників дільниці.

19. Участь у роботі комісій з перевірки знань з охорони праці.

20. Забезпечення особистої безпеки і здоров’я, а також безпеки та здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт, чи під час перебування на території підприємства.

21. Організація та проведення лікувально-профілактичних оглядів працівників ремонтно-механічної дільниці, виконання працівниками правил, норм, стандартів та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки.

22. Проводення II ступеню оперативного контролю з охорони праці.

23. Подання керівництву підприємства пропозицій щодо заохочення кращих працівників, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни, застосування, в разі потреби, заходів матеріального впливу.

24. Підвищення професійного рівня працівників дільниці.

25. Впровадження та функціонування системи управління охороною праці (СУОП) у ремонтно-механічній дільниці.

26. Надання підтримки працівникам ремонтно-механічної дільниці і забезпечення розповсюдження їх творчих починань, проводення виховної роботи в колективі дільниці.

Сл.з дист.керування
Служба з технічного забезпечення дистанційного керування котельнями та обліку паливно – енергетичних ресурсів 

Начальник служби – Величко Сергій Веніамінович 

Основні функції та завдання служби з технічного забезпечення дистанційного керування котельнями та обліку паливно – енергетичних ресурсів

1. Своєчасне та безпечне виконання технічного обслуговування інженерного обладнання для дистанційного управління котельнями міського комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго».

2. Контроль за дотриманням режиму роботи котелень з дистанційним керуванням згідно з температурними графіками і режимними картами.

3. Збір, зберігання та надання інформації з систем передачі даних теплових, газових, електричних лічильників.

4. Виконання поточного обслуговування та контроль технічного стану електронних засобів обліку теплової енергії та природного газу.

5. Здійснення метрологічного забезпечення приладів обліку теплової енергії.

6. Аналіз даних про забезпечення споживачів тепловою енергією.

7. Організація безперебійної, безпечної і надійної роботи обладнання для дистанційного керування котельнями, а також виявлення та усунення збоїв у роботі автоматики дистанційного керування.

8. Впровадження нових систем дистанційного керування котелень, як силами служби, так і силами інших служб та організацій.

9. Здійснення загального методичного керування усіма підрозділами підприємства з питань:

         а) обліку виробництва і споживання теплової енергії та споживання природного газу;

         б) дистанційного керування котельнями.

10. Приймання в експлуатацію інженерного обладнання котелень з дистанційним керуванням після ремонту відповідними службами підприємства.

11. Виконання пуско-налагоджувальних робіт систем керування котелень з дистанційним керуванням.

12. Проводення ремонту і технічного обслуговування засобів контролю, регулювання та пристроїв дистанційного керування, збору та передавання інформації відповідно до нормативних документів.

13. Участь при виготовленні технічних умов на встановлення приладів обліку, систем дистанційного керування і збору даних, погодження проектної документації, в комісії з прийняття приладів обліку енергоносіїв в експлуатацію.

14. Ведення електронного архіва показів електронних засобів вимірювань та надання архівних даних іншим підрозділам підприємства.

15. Збір та аналіз даних про забезпечення споживачів тепловою енергією відповідно до проектної документації, де встановлені прилади обліку, обладнані засобами дистанційного збору інформації. У разі відхилення від нормативних показників доводити до відома керівників відповідних служб теплових районів.

16. Здійснення контролю за роботою приладів обліку енергоносіїв, у разі виявлення порушень у їх роботі вживання невідкладних заходів з налагодження їх безперебійної і справної роботи.

17. Збір та зберігання архівів місячних даних електронних засобів обліку з витрат природного газу та кількості виробленої теплової енергії котельнями підприємства.

18. Збір та зберігання архівів місячних та декадних даних електронних засобів обліку, які обладнані засобами дистанційного збору даних, за кількістю спожитої теплової енергії, житловими будинками та організаціями.

19. Здійснення програмного забезпечення систем збору та зберігання архівних даних приладів обліку енергоресурсів.

20. Здійснення метрологічного забезпечення електронних систем обліку теплової енергії, природного газу, які знаходяться на балансі підприємства.

21. Надання даних електронних приладів обліку теплової енергії, електричної енергії та газу у виробничій відділ, службу з обслуговування і ремонту електрообладнання і контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, енергоінспекцію.

22. Надання відомостей про добове споживання електроенергії та газу з лічильників та коректорів, обладнаних системами дистанційного передавання даних, – щоденно з понеділка по п’ятницю у виробничій відділ, службу з обслуговування і ремонту електрообладнання і контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

23. Надання відомостей з показниками теплових лічильників, що встановлені у житловому фонді та інших організаціях, – не пізніше останнього числа місяця у енергоінспекцію.

24. Надання роздруківок місячного споживання електроенергії з лічильників МКП «Чернівцітеплокомуненерго» – 18 числа кожного місяця у службу з обслуговування і ремонту електрообладнання і контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

25. Надання роздруківок місячного споживання газу з газових лічильників та коректорів МКП «Чернівцітеплокомуненерго» – 01 числа кожного місяця у виробничо-технічний відділ.

26. Надання відомостей місячного відпуску теплової енергії з теплових лічильників МКП «Чернівцітеплокомуненерго» – не пізніше 02 числа кожного місяця у виробничо-технічний відділ.

27. Організація роботи підприємства щодо вдосконалення обліку енергоресурсів при їх використанні, у тому числі, шляхом впровадження інформаційно – вимірювальних та автоматизованих систем.

28. Проведення моніторингу відпуску та споживання енергоносіїв, опрацьювання первинних даних про витрати паливно-енергетичних ресурсів, дотримання температурних графіків та параметрів теплоносія. Вжиття заходів щодо недотримання температурних графіків, перевитрат, непродуктивних втрат, додержання лімітів та питомих норм витрат енергоносіїв.

29. Проведення щодекадного аналізу роботи приладів обліку теплової енергії споживачів (з GSM зв’язком), обґрунтування якості надання послуг споживачу. Надання в абонентно–договірний відділ заключень щодо достовірності обліку теплової енергії.

Служба обслуговування і ремонту Е і КВПтаА
Служба з обслуговування і ремонту електрообладнання і контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

Начальник служби – Матусевич Веніамін Віталієвич

Телефон: (03722) 4-72-93

 

Основні функції та завдання служби з обслуговування і ремонту електрообладнання і контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

1. Забезпечення безперебійної безпечної роботи електрообладнання та достовірної і безперебійної роботи контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

2. Вдосконалення системи контролю і автоматизації технологічних процесів, впровадження сучасних досягнень науки і техніки в області вимірювальної техніки, автоматизації та передачі інформації.

3. Здійснення поточного планово-попереджувального ремонту та обслуговування електрообладнання і контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

4. Здійснення оперативного контролю за станом і роботою контрольно-вимірювальних приладів, систем автоматизації, сигналізації та блокування для забезпечення правильного і безпечного ведення технологічних процесів.

5. Організація і проведення повірки контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

6. Встановлення, здійснення наладки контрольно-вимірювальних приладів та автоматики після проведення їх повірки.

7. Складання щомісячних планів виконання поточного ремонту та обсуговування, графіків періодичних повірок електрообладнання, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

8. Участь у розгляді та погодженні проектних завдань будівництва та реконструкції енергооб’єктів, прийманні устаткування з капітального ремонту і монтажу.

9. Організація роботи з нормування та впровадження прогресивних форм організації та стимулювання праці працівників служби з обслуговування і ремонту ЕіКВПтаА.

10. Забезпечення дотримання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил та норм охорони праці.

11. Організація планування , обліку та підготовки звітності з виробничої та господарської діяльності служби.

12. Участь у роботі комісій з перевірки знань персоналу.

13. Участь в організаціі та проведенні протиаварійних та протипожежних тренувань.

14. Розроблення та внесення пропозицій з поліпшення умов праці працівників до колективного договору.

15. Виконання у встановлені терміни наказів та вказівок керівництва підприємства, приписів контролюючих органів.

16. Організація лікувально-профілактичного огляду працівників служби.

17. Оформлення письмових дозволів (наряд-допусків).

18. Виконання обов’язків з управління охороною праці на підприємстві, які передбачені «Системою управління охороною праці», затвердженою наказом директора підприємства.

Служба теплового району
Служби теплових районів № 1, № 2, № 3

 

Начальник служби теплового району № 1 – Бабук Філімон Васильович

Телефон: (0372) 57-91-91

Старший майстер служби теплового району № 1– Павук Олександр Миколайович

Телефон: (0372) 57-91-93

 

Начальник служби теплового району № 2 – Піліховський Василь Володимирович

Телефон: (03722) 4-13-30

Старший майстер служби теплового району № 2– Королюк Михайло Григорович

Телефон: (03722) 3-32-35

 

Начальник служби теплового району № 3 – Палагнюк Василь Іванович

Телефон: (03722) 4-66-87

Старший майстер служби теплового району № 3– Ланчинецький Віктор Степанович

Телефон: (03722) 4-39-14

 

Основні функції та завдання служби теплового району

1. Здійснює керівництво виробничо–господарською діяльністю служби теплового району.

2. Забезпечує безперебійне постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення споживачам відповідно до температурних графіків, безпечну роботу устаткування, машин та механізмів.

3. Організовує аналіз відпуску теплової енергіі споживачам та дотримання споживачами технічних умов на приєднання тепловикористовуючих установок до теплових мереж.

4. Розглядає претензіі споживачів з питань теплопостачання і застосування санкцій за недодержання встановлених режимів теплопостачання.

5. Упроваджує передові прийоми та методи праці, механізацію та автоматизацію трудомістких процесів, організовує розроблення та виконання заходів щодо підвищення продуктивності праці , економіі всіх видів ресурсів.

6. Здійснює ремонт та обслуговування обладнання котелень, теплових мереж. Організовує аналіз причин аварій, розроблення заходів щодо їх запобігання.

7. Бере участь у розгляді та погодженні проектних завдань будівництва та реконструкції енергооб’єктів служби теплового району, прийманні устаткування з капітального ремонту і монтажу, організовує технічний нагляд за будівництвом та реконструкцією нових об’єктів.

8. Організовує роботу з нормування та впровадження прогресивних форм організації та стимулювання праці працівників служби теплового району.

9. Забезпечує вчасне проведення ремонту та технічного обслуговування устаткування, дотримання працівниками трудової та виробничої дисципліни, правил та норм охорони праці.

10. Організовує планування , облік та підготовку звітності з виробничої та господарської діяльності.

11. Бере участь у роботі комісій з перевірки знань персоналу.

12. Організовує роботу з атестаціі робочих місць.

13. Бере участь в організаціі та проведенні протиаварійних та протипожежних тренувань.

14. Розробляє та вносить пропозиції з поліпшення умов праці працівників до колективного договору.

15. Здійснюює виконання у встановлені терміни наказів та вказівок керівництва підприємства, приписів контролюючих органів.

16. Організовує лікувально-профілактичний огляд працівників.

17. Оформляє письмові дозволи (наряд-допуски).

18. Забезпечує справний безпечний стан будівель, споруд, приміщень, обладнання, пристосувань, інструментів, вентиляційних установок.

19. Виконання обов’язків з управління охороною праці на підприємстві, які передбачені «Системою управління охороною праці», затвердженою наказом директора підприємства.

Служба ХВО
Служба хімводоочищення 

Начальник служби – Гостюк Ірина Юрієвна

Телефон: (03722) 4-78-83 

Завдання та обов’язки служби хімводоочищення 

1. Забезпечувати і підтримувати водно-хімічний режим котелень, теплових пунктів і теплових мереж.

2. Забезпечувати роботу котлів і живильного тракту без пошкодження їх елементів, внаслідок відкладення накипу та шламу, підвищення відносної лужності котлової води до небезпечних меж, або внаслідок корозії металу.

3. Здійснювати контроль за роботою та правильною, якісною експлуатацією катіонітових фільтрів і деаераційно-підживлювального устаткування апаратниками служби хімводоочищення.

4. Апаратники служби хімводоочищення виконують переключання, рихлення, готують регенераційний розчин і проводять регенерації катоінітових фільтрів.

5. Вантажники проводять періодичну чистку польових ям, по мірі їх забруднення, завантажують сіль у сольового яму.

6. Начальник та інженер служби хімводоочищення слідкують за вчасним проведенням аналізів згідно з періодичністю хімічного контролю.

7. Начальник та інженер служби хімводоочищення слідкують за консервацією котлів і теплових мереж після закінченя опалювального сезону.

8. Начальник та інженер служби хімводоочищення беруть участь в огляді теплогенеруючого обладнання підприємства під час виконання планово-попереджувальних ремонтів, визначають ступінь забрудненості та рекомендують засоби очистки поверхонь нагріву.

9. Начальник та інженер служби хімводоочищення проводять контроль за якістю виконаних ремонтних, монтажних і налагоджувальних робіт обладнання хімводоочистки та деаераційних установок.

10. Начальник та інженер служби хімводоочищення організовують впровадження та функціонування системи управління охороною праці в структурному підрозділі.

11. Начальник та інженер служби хімводоочищення розраховують та доводять до керівників служб теплових районів та бухгалтерії норми витрат солі, сульфовугілля, катіоніта, реактивів. Контролюють їх виконання, визначають перевитрати матеріалів і вирішують питання з адміністрацією підприємства з прийняття заходів щодо усунення перевитрат.

12. Начальник служби хімводоочищення проводить загальні заняття з апаратниками служби хімводоочищення згідно з програмою професійно-практичної підготовки на початку опалювального сезону.

13. Начальник та інженер служби хімводоочищення заявляють у відділ матеріально-технічного постачання про потребу в реактивах, солі, приладах і обладнанні хімводоочищення.

Структура управління МКП Чернівцітеплокомуненерго
 

Юрид. відділ
Юридичний відділ 

В.о.начальника відділу – Ринжук Ганна Михайлівна

Телефон: (03722) 4-67-49 

Основні функції та завдання юридичного відділу 

     Основним завданням юридичного відділу є проведення правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів, підприємством, а також його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів підприємства в судах.

Юридичний відділ підприємства відповідно до покладених на нього завдань:

1. організовує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності підприємства;

2. координує роботу і бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших актів підприємства, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність;

3. перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівника підприємства, та візує їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами. Прийняття актів правового характеру без попередньої перевірки юридичним відділом не допускається;

4. разом з іншими структурними підрозділами складає висновки за проектами наказів та іншими актами, готує і вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та актів підприємства, що фактично втратили чинність, не відповідають умовам господарювання або видані з порушенням вимог законодавства;

5. здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає керівнику підприємства для вжиття заходів до їх зміни чи скасування;

6. забезпечує облік і зберігання текстів законодавчих й інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих підприємством, підтримує їх у контрольному стані;

7. бере участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам;

8. надає правову допомогу в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розробок, новітніх технологій, а також у здійсненні заходів щодо поліпшення якості робіт, послуг;

9. організує претензійну і веде позовну роботу, представляє у встановленому законодавством порядку інтереси підприємства в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені підприємству чи підприємством у зв'язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів; контролює додержання структурними підрозділами встановленого на підприємстві порядку пред'явлення і розгляду претензій;

10. аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів); вносить керівнику підприємства пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;

11. дає висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції, псування майна; розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;

12. сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку; бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень;

13. разом з відповідними підрозділами підприємства бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві; надає правову допомогу працівникам підприємства, які потребують соціального захисту;

14. забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, вносить пропозиції керівнику підприємства про поновлення порушених прав; в разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності дає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень;

15. бере участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням;

16. сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

17. організує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників підприємства, інформує про законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування; дає консультації з правових питань;

18. організовує та проводить роботу з державними виконавчими службами, щодо виконання рішень суду;

19. розглядає та бере участь у розгляді звернень громадян;

20. здійснює контроль за виконанням та дотриманням норм Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації» посадовими особами підприємства.

Расширения для Joomla